Sri Venkatesa Suprabhatam Stotra In English

Sri Venkatesa Suprabhatam” is a renowned hymn used for the morning worship and adoration of Lord Venkateshwara (Tirupati Balaji). The composition of the “Sri Venkatesa Suprabhatam” hymn is attributed to Prativadi Bhayankaram Annayya, who composed it between the years 1420 and 1432 AD. This hymn beautifully expresses the grace, blessings, and magnificence of the Lord. Legend has it that during the time when Lord Rama, incarnated in the Treta Yuga, was being taken by Sage Vishwamitra along with his retinue, the sage woke Lord Rama with the words “Kausalya Supraja Rama.” In a similar manner, the “Sri Venkatesa Suprabhatam” hymn awakens Lord Venkateshwara in the temple every morning, starting with the same verse. This “Suprabhatam Stotram” is recited in the presence of Lord Venkateshwara in the temple premises during the morning hours. Its purpose is to facilitate the devotees’ experience of both the morning worship and the blissful nature of the compassionate Lord. This hymn invokes Lord Venkateshwara’s blessings and seeks liberation from worldly troubles through its recitation and singing by devotees. The “Suprabhatam” hymn is particularly used during the morning worship at the Tirupati temple.

venkatesha-shuprabhatam

Jai Shiv Omkara Aarti Details

stotraSri Venkatesa Suprabhatam
composed byPrativadi Bhayankaram Annayya
Singer:Rajalakshmee Sanjay
Music:J Subhash, Rajalakshmee Sanjay
Lable:Music Nova

Read in – English / हिन्दी /

Stotra -Sri Venkatesa Suprabhatam)

।। Sri Venkatesha Stuti ।।

Venkataadri samam kshanam brahmande Naasti kinchana
Venkatesha samo devo na bhuto na bhavishyati

Suprabhat Stotram

Kausalya supraja Rama poorva sandhya pravartate
Uttishtha Narashaardula kartavyam daivamahnikam ॥ 1 ॥

Uthishtothishta Govinda Uthishta Garuda dwaja
Uthishta Kamala-kanta trilokyam mangalam kuru ॥ 2 ॥

Maatas-samasta jagataam madhu kaitabhareh
Vaksho viharini manohara divya murthe
Sri Swamini shrita jana priyadaana shile
Sri Venkatesha dayite tava suprabhaatam ॥ 3 ॥

Tava Suprabhatam Aravinda Lochane
Bhavatu Prasanna Mukha Chandra Mandale
Vidhi Shankarendra Vanita Abhir Archite
Vrisha-shaila Natha Dayaite Dayaa Nidhe ॥ 4॥

Atryaadi Sapta Rishayas Samupasya Sandhyam
Aakasha Sindhu Kamalani Manoharani
Aadaya Padayugam Archayaamaasa Taam
Seshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhaatam ॥ 5॥

Panchananabja Bhava Shanmukha Vasavadyah
Trivikramadi Charitam Vibhudas Stuvanti
Bhashapathih Patathi Vasara Suddhim Aarat
Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatham ॥ 6॥

Ieshat prapulla Sarasiruha-naarikela
Pugadrumadi sumanohara palikanam
Aavati mandam Anilas saha divya gandhaih
Seshadri Sekhara Vibho tava suprabhatham ॥ 7॥

Unmilya netrayugam-uttama-panjarastha
Paatra-vasishta kadai-phala payasani
Bhuktva salilamatha keli sukha: pathanti
Seshadri shekhara vibho tava suprabhaatam॥ 8॥

Tantri prakarsha madura-swanaya Vipanchya
Gayaty anantha charitham tava Naradopi
Bhasha samagram asakrit kara chara ramyam
Seshadri Sekhara Vibho tava Suprabhatham
॥ 9॥

Bhrngavali Cha Makarandara-sanuviddha
Jhankara Geeta Ninadaih Saha Sevanaya
Niryatyupanta Sarasikamalodarebhya
Sheshadri shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 10॥

Yosaganena Varadadhni Vimathyamane
Ghoshalayesu Dadhimanthana-tivra-ghosha
Roshat-kalim Vidadhate Kakubhashcha Kumbhah
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 11॥

Padmesa mitra sata patra-gtalivargah
hartum sriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheri-ninadhamiv bibhrati tivranadham
Seshadri sekhara vibho tava Suprabhatham ॥ 12॥

Shrimana bhishtha-varadakhila-lokbando
Srishrinivasa Jagadeka-dayika sindho
Sri devata grha bhujantar divya murte
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 13॥

Sriswami pushkarinika’plava Nirmalangah
Sreyorthino Haravirincha Sananda nadyah
Dvare Vasanti Vara Vetrha Hatotta mangah
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 14॥

Srishesha Shaila Garudachara Venkatadri-
Narayanadri Vrsabhadri Vrsaadri Mukhyam
Akhyan Tvadiya-Vasateranisham Vadanti
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 15॥

Sevapra Shiv Shures krishanudharm
Raksho’mbunath Pavmandhanadhinathah
Baddhanjali Pravilasanijashirshadeshaah
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 16॥

Ghatishu Te Vihagaraja Mrigadhiraja-
Nagadhiraja Gajaraja Hayadhirajah
Svasvadhikara mahimadhikam Arthayante
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam॥ 17 ॥

Suryendu bhauma Budhvakpati Kavyasauri-
Svarbhanuketu Divishatparishatpradhanah
Tvaddasadasa Charamavadhi dasadasah
Sheshadri Shekara Vibho Tava Suprabhatam ॥ 18 ॥

Tvatpadadhuli bharita Sphuritottamangah
Svargapavarga Nirapekshha Nijanta-rangaah
Kalpagama’kalanaya’kUlatam Labhante
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 19 ॥

Tvatgopuragra Shikharani Nirikshhamanah
Svargapavargapadvim Paramam Shrayantah
Martya Manushhyabhuvane Matimashrayante
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 20 ॥

Sribhuminayak Dayadi Gunamritabdhe
Deva Dhidev Jagade kasharanyamurte
Srimannananta Garudadi Bhirarchitanghre
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 21 ॥

Sripadmanabha Purushottama Vasudev
Vaikunth Madhav Janardana Chakrapane
Srivatsachinhha Sharanagatparijata
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 22 ॥

Kandrpadapahara Sunder Divyamurte
Kantakuchamburuh Kutmalalola Drishhte
Kalyan Nirmal Gunakar Divyakirte
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 23 ॥

Minakrite Kamath Kol Narshima Varnin
Svamin Parashvathatapodhana Ramachandra
Sheshamsharama Yadunandana Kalkirupa
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 24 ॥

Elalavangaghansar Sugandhitertham
Divyam Viyatsariti Hemaghateshu Purnam
Dhritvady Vaidikshikhamnayah Prahrishtah
Tishthanti Venkatapate Tava Suprabhatam ॥ 25 ॥

Bhasvanudeti Vikchani Saroruhani
Sanpurayanti Ninadaih Kakubho Vihangaah
Srivaishhnavas Satatamarthita Mangalahste
Dhamashrayanti Tava Vengkata Suprabhatam ॥ 26 ॥

Brahmadayah Suravarah Samaharshayaste
Santah Sanandana Mukhastvatha Yogivaryah
Dhamantike Tava Hi Mangala Vastuhastah
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 27 ॥

Lakshminivasa Niravadya Gunaikasindho
Sansar Sagara Samuttaranaikaseto
Vedantavedya Nijvaibhava Bhaktbhogya
Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam ॥ 28 ॥

Itham Vrashachalpateriha Suprabhatam
Ye Manava Pratidinam Pathitum Pravrittah
Tesham Prabhatasamaye Smritirangabhajam
Pragyam Pararth Sulabham Paramam Prasute ॥ 29 ॥

॥ Iti Venkatesha Suprabhatam ॥

Leave a Comment